#๔

posted on 27 Aug 2009 00:58 by nc-peakzilla

my breakfast ..

 

 

 

น้ำผักผลไม้มีสีส้ม กับพาย

การได้กินน้ำผลไม้ตอนเช้านี่ รู้สึกดีมากเลยนะ แต่ถ้าเลือกได้ก็อยากจะกินนมตอนเช้าง้ะ

(จขบ ดื่มนมตอนเช้าไม่ได้)

Comment

Comment:

Tweet

พายน่ากิน

#1 By tikyon on 2009-08-27 05:07

Recommend